Developed by JoomLaVision.com

Последние новости


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/pershotrrada.dn.ua/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Анонсы

Опросы

Как часто Вы обращаетесь в органы райсовета?

 
Главная О совете Регламент


Регламент работы районного совета

ПечатьE-mail

Р Е Г Л А М Е Н Т

Мангушської районної ради

(зі змінами, внесеними рішеннями районної ради від 29.01.2016 № 7/5-47, від 27.06.2017 № 7/21-294,

від 14.02.2018 № 7/27-452)

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності районної ради.

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативних актів Мангушська районна рада (далі районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, з правом юридичної особи, наділеної власними повноваженнями, а також повноваженнями, переданих їй сільськими, селищними радами, в межах яких він діє самостійно.

Районна рада має відокремлене майно, має свої рахунки в банківських установах, самостійно веде бухгалтерський облік по роботі ради та її органів, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Районна рада має кутовий та інші штампи, печатку.

Районна рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує і здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення районної ради, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Стаття 2. Принципи діяльності районної ради

Діяльність районної ради будується на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Районна рада і створювані нею органи і посадові особи систематично, але не менше 2-х разів на рік інформують населення про виконання програми соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність, а також інформують через друк.

Стаття 3. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

- рухоме і нерухоме майно;

- доходи місцевих бюджетів;

- позабюджетні (цільові) кошти, в т.ч. валютні;

- земля;

- природні ресурси;

- об'єкти спільної власності територій громад, що знаходяться в управлінні районної ради.

Стаття 4. Порядок затвердження Регламенту, внесення змін та доповнень до нього

Регламент районної ради затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни та доповнення до Регламенту приймаються радою з ініціативи депутатів, постійних комісій, а також в разі прийняття нових законодавчих актів України, які зачіпають положення Регламенту.

Стаття 5. Контроль за дотриманням Регламенту

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступників голови районної ради та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності і правопорядку.

Розділ II. Організація роботи районної ради

Стаття 6. Планування роботи районної ради

Діяльність районної ради здійснюється на підставі планів роботи, які затверджуються районною радою на кожен квартал.

План роботи визначає головні напрямки діяльності районної ради та її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційних заходів і виконавців.

Проекти планів роботи розробляються за пропозицією керівництва районної ради, депутатів районної ради, постійних комісій районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради та райдержадміністрації, з урахуванням політики і цілей в області системи менеджменту якості роботи районної ради.

План роботи на наступний квартал затверджується на пленарному засіданні районної ради в кінці поточного кварталу.

Контроль за виконанням плану роботи покладається на заступників голови районної ради, виконання покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій та колегії районної ради.

Стаття 7. Планування роботи постійних комісій районної ради

Плани роботи постійних комісій районної ради складаються на кожен квар-тал з урахуванням пропозицій депутатів, членів постійних комісій і затверджуються на засіданні комісій. Питання включаються в план роботи комісій після обговорення пропозицій на засіданні комісії із зазначенням терміну підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Зміни до планів роботи постійних комісій можуть вноситися на засіданнях комісій за пропозицією депутатів.

Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій, виконання покладається на депутатів - членів постійних комісій та виконавчий апарат районної ради.

Стаття 8. Створення робочих груп

Для попереднього розгляду питань підготовки тих чи інших документів, проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, в районній раді можуть створюватися робочі групи, до складу яких включаються депутати, працівники виконавчого апарату районної ради, відділів та управлінь райдержадміністрації за погодженням.

Розділ III. Порядок скликання сесій районної ради

Стаття 9. Сесійна форма роботи районної ради

Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань.

Стаття 10. Скликання першої сесії новообраної районної ради

Першу сесію новообраної районної ради скликає і веде голова районної виборчої комісії (в разі його відсутності - заступник голови або секретар районної виборчої комісії) з виборів депутатів районної ради не пізніше, ніж через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Рішення районної виборчої комісії про скликання першої сесії районної ради із зазначенням дати, часу і місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії.

На розгляд першої сесії вносяться питання:

1. Про результати виборів депутатів районної ради.

2. Про обрання голови районної ради.

3. Інші питання.

Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії і питань, які передбачається внести на її розгляд, а також інших організаційних питань, діючий голова районної ради попереднього скликання (або його заступник) формує з числа новообраних депутатів підготовчу депутатську групу на основі пропорційного представництва від різних політичних партій (блоків).

Делегування представників до підготовчої депутатської групи здійснюється на зборах депутатів - представників політичних партій (блоків). Протокол зборів, підписаний усіма учасниками зборів, направляється голові районної ради попереднього скликання. У разі неподання в установлений строк протоколу зборів про делегованих представників до підготовчої депутатської групи, підготовча депутатська група формується без участі представників тієї чи іншої політичної партії (блоку).

Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова районної ради попереднього скликання (або його заступник).

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності підготовчої депутатської групи забезпечує виконавчий апарат районної ради.

Підготовча депутатська група готує пропозиції:

1) щодо кандидатури секретаря сесії;

2) щодо кандидатур до складу редакційної комісії;

3) щодо кандидатур до складу лічильної комісії;

4) щодо кандидатур на посаду голови районної ради;

5) з інших питань.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова районної виборчої комісії (в разі його відсутності - заступник голови або секретар районної виборчої комісії).

Районна виборча комісія інформує депутатів про результати виборів депутатів районної ради. З даного питання приймається рішення.

З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання, обирається тимчасова президія з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово, починаючи з представника найчисельнішої фракції, головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

Процедура обрання голови районної ради проходить відповідно до ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 37, 38, 39, 40, 41, 55 Регламенту районної ради.

Після обрання голова районної ради приймає присягу (в разі якщо він до обрання не перебував на службі в органах місцевого самоврядування) і продовжує ведення першої сесії районної ради. За його пропозицією до порядку денного першої сесії також можуть бути включені питання:

1. Про обрання заступників голови районної ради.

2. Про освіту і обрання постійних комісій районної ради.

3. Про утворення колегії районної ради.

4. Про Регламент районної ради.

5. Інші питання.

Стаття 11. Порядок скликання чергових і позачергових сесій районної ради

Наступні сесії районної ради скликаються головою районної ради відповідно до чинного законодавства у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Розпорядження голови ради про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які пропонується внести на розгляд районної ради.

На порядку денному вказуються доповідачі і співдоповідачі по кожному окремому проекту рішення.

Черговою є сесія районної ради, яка розглядає питання, передбачені планом роботи. Позачерговою є сесія, яка розглядає питання, не передбачені відповідним планом роботи або скликається для розгляду невідкладних питань.

Проекти рішень, інші документи і матеріали, з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках - в день проведення сесії.

Стаття 12. Випадки скликання сесії заступником голови районної ради

У разі невмотивованої відмови або неможливості з боку голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови ради:

а) якщо голова ради без поважної причини не скликає сесію в 2-х тижневий термін після настання умов, передбачених в ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

б) якщо сесія не скликається головою ради в терміни, передбачені законом.

Стаття 13. Право вимоги скликання сесії

Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як 1/3 депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

У разі якщо голова ради і його заступник у 2-х тижневий термін після настання умов, передбачених в ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не скликає сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ч. 1 цієї статті, сесія може бути скликана 1/3 депутатів або постійною комісією ради.

Стаття 14. Порядок внесення пропозиції про скликання позачергової сесії

Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовому вигляді голові районної ради із зазначенням питань, що вносяться на розгляд сесії, і коротким обгрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 15. Оформлення рішення про скликання сесії

Рішення про скликання сесії головою ради або його заступниками оформляється в вигляді розпорядження.

У разі скликання сесії в порядку, передбаченому ст.10 цього Регламенту, група депутатів у кількості не менше 1/3 складу ради або постійна комісія оформляють рішення про скликання сесії у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менше 1/3 депутатського складу ради або постійної комісії відповідно. У рішенні також має бути вказано, кому з депутатів ініціативної групи або постійної комісії доручається відкрити сесію.

Рішення про скликання сесії на вимогу депутатів, голови райгосадміністрації доводиться до відома депутатів в терміни, передбачені ст. 11 цього Регламенту.

Стаття 16. Внесення питань до порядку денного сесії

На розгляд сесії районної ради питання вносяться головою ради, заступника голови ради, постійними комісіями, фракціями, депутатами, відділами виконавчого апарату районної ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян.

До порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень по яким узгоджені в установленому порядку і мають висновки відповідних постійних комісій.

На порядку денному вказуються доповідачі і співдоповідачі по кожному питанню.

До проекту порядку денного чергової сесії, як правило, включаються питання, проекти рішень по яким надійшли на реєстрацію не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення сесії.

Стаття 17. Підготовка питань, що вносяться на розгляд сесії

Пропозиції з питань, що вносяться на розгляд районної ради, вносяться головою ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення до порядку денного сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією з наданням відповідного висновку.

Проекти рішень районної ради супроводжується всіма необхідними документами і підлягають обов'язковому погодженню з посадовими особами, що вносять проекти рішень, які беруть участь в підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій за напрямками, начальником відділу правового забезпечення діяльності ради та відділу з загальних питань та кадрової роботи, заступниками голови районної ради, керуючим справами районної ради. У лист погодження включаються також керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, чиї інтереси зачіпаються відповідними рішеннями.

Проекти рішень, що вносяться на розгляд ради головою райдержадміністрації, також підлягають погодженню з керівниками служб, відділів, управлінь, комітетів, заступником голови (за підпорядкованістю) і юристом райдержадміністрації.

У разі незгоди з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень вони викладаються на окремому аркуші.

Встановлений порядок узгодження поширюється і на підготовку проектів розпоряджень голови районної ради.

Проекти рішень вносяться до районної ради не пізніше ніж за 25 робочих днів до сесії. Проекти рішень, що надійшли пізніше зазначеного терміну, можуть бути внесені на чергову сесію за дорученням голови районної ради.

До проекту рішення додаються:

1) лист на ім'я голови районної ради з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії, із зазначенням доповідача (співдоповідача), часу, необхідного на доповідь (співдоповідь);

2) лист погодження;

3) документи, що обгрунтовують проект рішення, в тому числі пояснювальна записка;

4) презентаційний матеріал.

Проекти рішень, що надійшли до районної ради після розгляду головою (заступниками), направляються до відповідних постійних комісій для вивчення і підготовки висновку.

Процедури погодження проектів рішень і оформлення листа узгодження здійснюються відповідно до Інструкції з діловодства районної ради.

Не допускається внесення на сесію районної ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення з аналогічного питання.

Пропозиції до порядку денного, що вносяться зборами громадян (шляхом місцевої ініціативи), повинні відображати загальні інтереси територіальних громад і належати до компетенції районної ради.

Проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за три дні до пленарного засідання, а у виняткових випадках - в день проведення сесії.

До проекту рішення (розпорядження) з листом узгодження додаються документи, що обгрунтовують рішення, в тому числі пояснювальна записка, дані про доповідача та співдоповідача із зазначенням часу, необхідного на доповідь і співдоповідь, лист розсилки (перелік підприємств, установ та організацій , яким необхідно направити дане рішення).

Пропозиції щодо проекту порядку денного чергової сесії районної ради з додатками, узгодженими в порядку, встановленим цим регламентом, проектів рішень, вносяться через секретаріат районної ради не пізніше, ніж за 15 днів до сесії.

Голова районної ради розглядає пропозиції, що надійшли, при необ-хідності за участю відповідної постійної комісії, і приймає рішення про прийняття пропозиції або його відхилення із зазначенням мотивів.

Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються відповідними розробниками не пізніше ніж за 20 робочих днів до проведення пленарного засідання сесії районної ради на веб-сайті розробника і / або веб-сайті районної ради ,або іншими способами, передбаченими законодавством.

Розділ IV. Порядок проведення сесій районної ради

Стаття 18. Правомочність сесії районної ради

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 19. Обов'язковість участі депутата на сесіях ради

Депутат районної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій районної ради.

У разі неможливості прибуття на сесію ради він зобов'язаний повідомити про це письмово або усно постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян, або секретаріат ради.

На час роботи сесії ради, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

Стаття 20. Право участі в сесіях ради

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Жителі району, які з власної ініціативи бажають бути присутніми на пленарному засіданні ради, допускаються до сесійної зали на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, шляхом реєстрації.

У засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати сільських та селищних рад, сільські, селищні голови. На сесію можуть бути запрошені: голова районної державної адміністрації, його заступники, посадові особи виконавчого апарату, начальники відділів районної державної адміністрації, представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, профспілок, засобів масової інформації, громадяни.

У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Запрошені особи не повинні втручатися в роботу сесії і зобов'язані дотримуватися встановленого порядку, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні. Забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведенні засідання.

У разі допущення порушення порядку, невиконання вказівок головуючого, окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути видалені із залу засідань.

Стаття 21. Реєстрація депутатів

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за 1 годину до відкриття засідання районної ради працівниками виконавчого апарату перед кожним засіданням і перед голосуванням.

Стаття 22. Порядок роботи сесії

Пленарні засідання районної ради починаються о 10 годині, якщо районною радою не буде прийнято іншого рішення. Перерва робиться при необхідності через перші 1,5 години роботи на 15 хвилин.

Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів визначаються районною радою з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

В кінці кожного засідання відводиться час (але не більше 10 хвилин) для виступу депутатів районної ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати по цих заявах і повідомленнях не розпочинаються і рішення не приймаються.

Стаття 23. Відкриття сесії

Сесію відкриває і веде голова ради або його заступники, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 10 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

Для ведення протоколу сесії рада обирає секретаря сесії.

Стаття 24. Порядок денний сесії

Порядок денний, запропонований колегією районної ради, головою районної ради або заступниками голови районної ради, а також порядок роботи сесії затверджуються радою.

Питання затвердженого радою порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися або виключатися з порядку денного сесії.

Стаття 25. Процедурні питання

Питання про тривалість сесії, порядку і послідовності виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів, припинення і відновлення дебатів, є процедурними і вирішуються радою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 26. Повноваження головуючого на сесії

Головуючий на засіданні районної ради:

- забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії (веде засідання районної ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи);

- організовує обговорення питань;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, котрі виступили на сесіїі, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

- за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;

- оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень щодо проведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;

- проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень районної ради, і оголошує його результати;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданнях ради; при грубому порушенні порядку, за погодженням з радою має право запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям і депутатам, а також секретаріату (секретарю) сесії районної ради.

Стаття 27. Права депутата районної ради на сесії

Депутат районної ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються районною радою, має право обирати і бути обраним до органів районної ради.

Депутат має право пропонувати питання для розгляду районною радою на сесії, вносити пропозиції про порядок розгляду обговорюваних питань, про персональний склад створюваних районною радою органів і кандидатур осіб, які обираються або затверджуються районною радою, звертатися із запитами, брати участь в дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивам голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з даного районною радою питання передаються в секретаріат (секретарю) сесії, яка обирається радою, в усній або письмовій формі. Секретаріат (секретар) реєструє їх подачу за часом і в порядку черговості передає головуючому на засіданні.

Стаття 28. Право виступу

Голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, депутати районної ради мають право взяти слово для виступів у будь-який час, але не більше ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 29. Припинення дебатів

Дебати з даного питання припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів голова сесії інформує депутатів про кількість записаних для виступу і тих, що виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключними словами. Тексти виступи депутатів, які не виступили на сесії, можуть бути долучені до стенографічного звіту сесії (за бажанням депутатів).

Стаття 30. Пропозиції і зауваження депутатів

Пропозиції та зауваження, передані головуючому на сесії в письмовій формі, висловлені депутатами усно на сесії районної ради, розглядаються радою або, за дорученням головуючого (протокольне доручення), направляються на розгляд постійним комісіям ради або підзвітним і підконтрольним йому органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у терміни, встановлені радою, та про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції або зауваження.

Стаття 31. Звернення громадян

Звернення громадян, що надійшли на адресу сесії районної ради, реєструються секретаріатом (секретарем) сесії і направляються головою ради на розгляд органам ради та посадовим особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 32. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами районної ради на пленарному засіданні

Депутатам районної ради забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що не мають на меті забезпечення діяльності ради.

На пленарному засіданні депутат районної ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступів (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання і непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо депутат районної ради вимовив образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи, фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань, а в разі повторного порушення позбавляє права виступу на даному пленарному засіданні. Депутат районної ради або представник депутатської групи, фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи, фракції відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

Якщо депутат районної ради, депутатська група, фракція порушили громадський порядок, не дотримувалися дисципліни і норми етики, головуючий доручає розглянути дані факти постійній комісії, до предмета відання якої належать питання депутатської етики. Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання районної ради виникає ситуація, яка загрожує зривом пленарного засідання, за пропозицією головуючого депутати можуть прийняти рішення про оголошення перерви в пленарному засіданні.

Голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради вправі взяти слово для виступу з обговорюваного питання не більш ніж один раз.

Розділ V. Голосування і прийняття рішень

Стаття 33. Редакційна комісія

Для редагування, доопрацювання проектів рішень з урахуванням пропозицій, доповнень, уточнень, які надійшли під час обговорення питання, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів обирається редакційна комісія в складі 2-х депутатів. Крім депутатів, в разі необхідності, до складу редакційної комісії включаються фахівці відповідних галузей.

Стаття 34. Порядок голосування по проекту рішення

Після закінчення обговорення питання порядку денного головуючий оголошує про перехід до прийняття по ньому рішення.

При прийнятті рішення текст проекту рішення на сесії районної ради може не оголошуватися, якщо проект розданий депутатам.

У разі відсутності пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення голосування по ньому проводиться в цілому.

У разі надходження пропозицій, доповнень, уточнень головуючий проводить голосування в наступному порядку:

- проект рішення приймається за основу;

- ставиться на голосування кожна з пропозицій, що надійшла, доповнення, уточнення в порядку їх надходження;

- рішення приймається в цілому.

Пропозиції, доповнення, уточнення подаються головуючому в письмовій або усній формі з обов'язковим обґрунтуванням необхідності їх обліку.

Якщо після прийняття проекту рішення за основу і голосування всіх пропозицій і доповнень, уточнень, внесених депутатами на пленарному засіданні під час обговорення, проект рішення не був прийнятий в цілому, рішення вважається не прийнятим і повертається на доопрацювання розробнику проекту рішення та профільній комісії, з подальшим винесенням на чергову сесію.

Стаття 35. Форми голосування

Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, передбачених статтею 37 Регламенту, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню і наданні за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті районної ради.

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування

У разі відкритого поіменного голосування з числа депутатів обирається лічильна комісія в кількості двох осіб.

Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

На голосування ставляться всі пропозиції, що надійшли, і поправки в порядку надходження.

При голосуванні з одного питання кожен депутат районної ради має один голос і подає його або за пропозицію, або проти нього, або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: прийнято рішення або відхилено.

Стаття 37. Таємне голосування

Рішення приймаються таємним голосуванням в разі:

- обрання голови ради, заступників голови ради, дострокового припинення їх повноважень (звільнення);

- висловлення недовіри голові районної державної адміністрації;

- внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

Таємне голосування може бути проведено за допомогою бюлетенів для таємного голосування.

Обрання голови районної ради на першій сесії районної ради здійснюється шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 38. Проведення таємного голосування

Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення результатів виборів з числа депутатів обирається лічильна комісія в кількості 5 осіб.

У лічильну комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, які обираються, або на пост посадових осіб, а також депутати, чиї інтереси зачіпаються при вирішенні даного питання.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 39. Бюлетені для таємного голосування

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою та затвердженої радою, а також в певній кількості. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. Всі бюлетені для таємного голосування підписуються головою, двома членами лічильної комісії і засвідчуються печаткою ради. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії під розпис на підставі посвідчення депутата (тимчасового посвідчення), паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у випадках, коли посвідчення депутата до першої сесії не видані).

Не видані бюлетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню в установленому порядку: на бюлетені проставляється слово «погашені».

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюється лічильною комісією на підставі цього Регламенту і оголошуються депутатам ради головою лічильної комісії.

Кожному депутату районної ради видається один бюлетень по виборах обираємого органу або посадової особи, по рішенню даного питання.

Стаття 40. Порядок проведення таємного голосування

Перед початком голосування урна для таємного голосування перевіряється, опечатується членами лічильної комісії і розміщується таким чином, щоб вона перебувала в полі зору членів лічильної комісії.

Депутат заповнює бюлетень особисто в кабіні для таємного голосування щодо кандидатур шляхом позначки «плюс» (+) або іншої, що підтверджує волевиявлення депутата, в квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі якщо депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата».

Заповнення бюлетенів здійснюється в кабінах для таємного голосування. Депутат має право проголосувати лише за одного кандидата, за один варіант рішення.

Стаття 41. Підрахунок голосів і прийняття рішення

Урна розкривається в присутності всіх членів лічильної комісії. При підрахунку голосів можуть бути присутніми кандидати на посаду голови ради, заступника голови ради або зацікавлені особи.

Бюлетені невстановленого зразку, бюлетені без підпису голови і членів комісії або без печатки, а також бюлетені, в яких залишено більше однієї кандидатури, вважаються недійсними; а при голосуванні за рішенням - бюлетені, де залишені два і більше варіантів відповіді. Прізвища, підписані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії за підписом голови і всіх членів комісії.

Особлива думка членів лічильної комісії заноситься в протокол.

Рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за нього віддали голоси більшість депутатів від загального складу, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймається іншою кількістю голосів.

Голова лічильної комісії доповідає про результати голосування сесії районної ради. По доповіді лічильної комісії районна рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 42. Конфлікт інтересів

Голова районної ради, заступники голови районної ради, депутати районної ради беруть участь в розгляді, підготовці і прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним в ній особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, яке може бути неправомірною вигодою і подарунками, покладається на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Стаття 43. Обов'язок голосувати особисто

Депутат районної ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

Стаття 44. Повторне голосування

При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від загального складу ради приймається рішення про проведення повторного голосування.

Стаття 45. Прийняття рішення

Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.

Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством України.

Рішення районної ради підписуються головою районної ради (за винятком рішення про обрання голови), а в його відсутність - заступником голови ради або депутатом, який виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством).

Рішення про обрання голови ради на першій сесії новообраного скликання підписується депутатом ради з тимчасової президії, головуючим в момент обрання голови ради. Наступні рішення, прийняті на першій сесії, підписуються головою ради.

Стаття 46. Набрання чинності рішень районної ради

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення, всі інші рішення - з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Стаття 47. Оприлюднення рішень

Рішення районної ради оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття в друкованих засобах масової інформації або на веб-сайті районної ради, або іншим способом, передбаченим законодавством.

Рішення ради направляються відповідним підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам.

Стаття 48. Обов'язковість рішень районної ради

Рішення районної ради, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Розділ VI. Протоколи сесій районної ради

Стаття 49. Протокол сесії

На кожній сесії районної ради ведеться протокол пленарного засідання.

Стаття 50. Зміст протоколу сесії

У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд ради;

- прізвища, ініціали депутатів, які виступили в дебатах (для осіб, які не є депутатамі районної ради - посади), а також депутатів, які внесли запит або задали (письмово або усно) питання доповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням результатів поіменного голосування;

- усні та письмові заяви депутатів про наявність конфлікту інтересів.

Протокол сесії районної ради підписується головою ради, а у випадках, передбачених законом - заступником голови ради або депутатом, який головував на сесії.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою з усіма погодженнями і матеріалами, результати поіменного голосування, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції та зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів осіб, що записалися, але не отримали слово для виступу в зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів із зазначенням причин, список запрошених на сесію.

Стаття 51. Реєстрація рішень сесії

Рішення районної ради реєструються із зазначенням номера скликання сесії і з присвоєнням йому порядкового номеру. (Наприклад, 7 / 17-233 від "_____" 20 ___ г., Де 7 - номер скликання, 17 - номер сесії, 233 - номер рішення).

Стаття 52. Зберігання протоколів сесії

Оригінали протоколів сесії протягом встановленого терміну зберігаються у виконавчому апараті ради, а потім здаються до державної архівної установи на постійне зберігання.

Розділ VII. Голова, заступники голови районної ради

Стаття 53. Голова районної ради

Голова районної ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Голова ради працює на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток .

Повноваження голови районної ради передбачені ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення ним своїх повноважень. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.

У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 2/3 депутатів від загального складу шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не тягне за собою припинення ним повноважень депутата районної ради.

Повноваження голови ради вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження суміщення його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

В даному випадку повноваження голови ради припиняються, а особа підлягає звільненню з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 54. Заступники голови районної ради

Районна рада обирає двох заступників голови ради.

Заступники голови районної ради обираються радою в кількості двох осіб на термін його повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

Заступники голови ради працюють у раді на постійній основі. Один з заступників голови здійснює повноваження голови ради при його відсутності на підставі розпорядження голови ради, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

Розподіл повноважень між заступниками голови ради визначається розпорядженням голови районної ради.

Повноваження заступників голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, яке приймається таємним голосуванням. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради або голови ради.

Повноваження заступників голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження суміщення його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

В даному випадку повноваження заступників голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У випадках дострокового припинення повноважень заступників голови районної ради особа звільняється з вказаної посади з дня припинення її повноважень.

Стаття 55. Порядок обрання голови районної ради та заступників голови районної ради

Право висунення, самовисування кандидата на посаду голови районної ради має кожен депутат районної ради.

Висування кандидатів на посаду голови проводиться депутатами на сесії ради. Кожен з висунутих кандидатів має право взяти самовідвід.

На першій сесії районної ради пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради на розгляд сесії вносить підготовча депутатська група. Пропозиції щодо кандидатур вносяться в алфавітному порядку.

Всі кандидати, висунуті на посаду голови ради, вносяться до списку в порядку їх висунення.

Після висунення кожному з кандидатів надається можливість виступити зі своїми програмами, за якими проводиться обговорення.

Депутати можуть визначити час для викладу і обговорення програми.

У разі, якщо при голосуванні більше ніж по двох кандидатурах жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали більшу або однакову кількість голосів. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу ради.

Якщо в результаті голосування жоден з кандидатів не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори в порядку, встановленому цим Регламентом. Кандидати, які беруть участь в першому турі виборів і не набрали необхідної кількості голосів, мають право брати участь в повторних виборах на загальних підставах.

Вибори заступників голови районної ради проводяться таємним голосуванням по кандидатурах, запропонованим головою ради в порядку, визначеному процедурою для виборів голови ради.

Розділ VIII. Постійні комісії районної ради

Стаття 56. Порядок обрання та повноваження постійних комісій районної ради

Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її ведення, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій вносить раді голова районної ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії, в кількості не менше 5 осіб. Заступник і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, його заступники.

Протягом терміну своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії, скасовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством та Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, що належать до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форми власності, а також їх посадових осіб. За результатами перевірки представляють рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії є відкритими і в перебігу п'яти днів обнародуються і надаються за запитом згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 57. Обов'язковість розгляду рекомендацій і висновків постійних комісій

Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, котрим вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

Розділ IX. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 58. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Районна рада може утворити тимчасові контрольні комісії, які є органами ради та обираються з числа депутатів для здійснення контролю з питань, визначених радою, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад і її голова.

Тимчасові контрольні комісії вправі залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закритими.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

Розділ X. Колегія районної ради

Стаття 59. Колегія районної ради

Районна рада утворює колегію. Колегія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що виносяться на розгляд ради.

До складу колегії ради входять голова ради, голова районної держ-жавної адміністрації, заступники голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

Колегія ради діє на підставі Положення, яке затверджується радою.

Розділ XI. Депутатські групи районної ради

Стаття 60. Депутатські групи районної ради

Депутати районної ради на добровільній основі можуть об'єднуватися в групи за єдністю території їх виборчих округів, спільності розв'язуваних ними проблем або іншими ознаками.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання і складається не менше ніж з п'яти депутатів.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатскую групу.

Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами, що входять до складу даної групи, письмове повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) при вибутті окремих членів групи внаслідок чого її чисельність стає менше, ніж це встановлено цим Регламентом.

2) при прийнятті членами групи рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення терміну, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу або терміну повноважень районної ради.

Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів до депутатської групи, виходу або виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

Стаття 61. Депутатські фракції районної ради

Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі.

Депутатська фракція реєструється радою за поданням особи, яка очолює фракцію. До подання додається підписане депутатами, що входять до складу даної фракції, письмове повідомлення про створення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.

Головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів ради про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний склад.

Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Порядок роботи депутатських фракцій визначається членами фракції самостійно.

Стаття 62. Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного. Виступаючі від групи або фракції мають переважне право виступу після виступу представників постійних комісій районної ради.

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості або опозиції в раді.

Розділ XII. Депутати районної ради

Стаття 63. Доручення виборців

Виборці можуть давати депутату районної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей.

Доручення виборців депутатові районної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Доручення виборців, виконання яких вимагає прийняття районною радою або районною державною адміністрацією рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом районної ради до відома ради або її органів.

Постійні комісії районної ради аналізують і узагальнюють доручення виборців, дані депутатам районної ради, і з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.

Депутат районної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноосібно, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі створеною з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідної територіальної громади.

Стаття 64. Звіти депутатів

Депутати ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу перед виборцями.

Районна рада на своєму засіданні визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями. Звіти депутатів висвітлюються засобами масової інформації.

Розділ XIII. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 65. Структура і повноваження виконавчого апарату

Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

Структуру, чисельність виконавчого апарату районної ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату затверджується радою за пропозицією голови ради.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 66. Напрями діяльності виконавчого апарату

Виконавчий апарат районної ради:

- здійснює організаційно-технічну підготовку 'сесій районної ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;

-надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;

- надає методичну і практичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності;

- розглядає за дорученням голови ради, його заступників звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує по них відповідні довідки і пропозиції, сприяє депутатам районної ради в цих питаннях;

- вивчає питання, пов'язані з адміністративно-територіальним поділом району для внесення пропозицій районній раді;

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських і районних, обласних референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів районної ради та інших органів місцевого самоврядування;

- надає методичну і практичну допомогу органам місцевого та територіального самоврядування, вивчає і поширює досвід їх роботи;

- організовує навчання депутатів та керівників органів місцевого самоврядування;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, що проводяться радою, постійними комісіями;

- організовує роботу по взаємодії з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради Н.Н.Конжукова

Прогноз погоды

Видео о нашем районе

Контактная информация

Адрес:

ул. Ленина, 72,

пгт. Мангуш,

Першотравневый район,

Донецкая область,

Украина, 87400

Телефон:

(06297) 2-34-55

Факс:

(06297) 2-32-76

E-mail:

info@pershotrrada.dn.ua