44 сессия 04-08-2015

Печать


Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2015 года

№ 6/44-545 от 04.08.2015

Руководствуясь ст. 80 Бюджетного кодекса Украины, ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», учитывая заключение постоянной комиссии районного совета по вопросам планирования бюджета, финансирования, развития малого и среднего бизнеса, социально-экономическому развитию, районный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении общего объема доходов районного бюджета за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 60492,2 тыс.грн., и по расходам в сумме 58336,5 тыс.грн. (прилагается), в том числе:

1.1.По общему фонду районного бюджета:

- по доходам в сумме 8114,2 тыс.грн., с учетом субвенций и дотаций из государственного бюджета – 51424,7 тыс.грн.

- по расходам в сумме – 57454,8 тыс.грн.

1.2. По специальному фонду районного бюджета:

- по доходам в сумме - 903,3 тыс.грн.. с учетом субвенций и дотаций из государственного бюджета – 50,0 тыс.грн.

- по расходам в сумме – 881,7 тыс.грн.

 

Председатель районного совета В.Г. Топузов


Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/37-483 «Про районний бюджет на 2015 рік»

№ 6/44- 546 від 04.08.2015

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», статтями 72 та 78 Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/37-483 «Про районний бюджет на 2015 рік» (із змінами, внесеними рішеннями районної ради від 20.02.2015 № 6/38-499; від 25.03.2015 № 6/39-503; від 03.04.2015 № 6/40-509; выд 24.06.2015 № 6/42 - 516):

1. У абзаці першому підпункту 1.1. пункту 1 замінити цифри 114758,0 на цифри 115330,4;

2. У другому абзаці підпункту 1.1. пункту 1 замінити цифри 113531,6 на цифри 113711,0; цифри 1226,4 на цифри 1619,4;

3. У підпункті 1.2. замінити цифри 115979,9 на цифри 117128,3; цифри 114552,8 на цифри 114854,5; цифри 1427,1 на цифри 2273,9.

4. У підпункті 4.3. пункту 4 замінити цифри 200,7 на цифри 654,5, цифри 117,7 на 571,4;

5. У підпункті 4.4. пункту 4 цифри 1188,9 замінити на цифри 1764,9;

6. У пункті 4.5. пункту 4 цифри 117,7 замінити на цифри 571,4.

7. Відповідно до висновку Департаменту фінансів облдержадміністрації до рішення Першотравневої районної ради від 14.01.2015 №6/37-483 «Про районний бюджет на 2015 рік» внести у рішення наступні зміни:

7.1. Преамбулу рішення після слів «ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнити словами «проектом рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік», схваленого колегією облдержадміністрації 12.01.2015»;

7.2. Підпункт 5.1 пункту 5 доповнити посиланням на ст. 691 Бюджетного кодексу України;

7.3. Пункт 6 рішення викласти у новій редакції

«6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації»

7.4. Підпункт 10.1 пункту 10 викласти в новій редакції:

« 10.1. Відповідно до ст..73 Бюджетного кодексу України надати право на отримання:»

7.4. У підпункті 10.2.1. замінити слово «передачу» на слово «відображення».

8. Додатки 1,2, 3, 4, 6 викласти в новій редакції та доповнити рішення новим додатком 7.

 

Голова районної ради В.Г.Топузов


«Про внесення змін до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/37-484 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік»

№ 6/44-547 від 04.08.2015

У зв’язку з тим, що виникла необхідність внести в Програму

економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік п’ять заходів по розробці проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб» згідно «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» відповідно до Фінансової угоди на залучення кредитних ресурсів, підписаної між Україною та Європейським інвестиційним банком, керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік, затвердженої рішенням районної ради від 14.01.2015 №6/37-484 «Про Програму економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік» (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 24.06.2015 № 6/42-531):

1.1 доповнити заходи розділу 4.4. «Інвестиційна діяльність» Програми

підрозділом «Розробка проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб» (Додаток 1);

1.2. розділ 11 «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції (Додаток 2).

 

Голова районної ради В.Г. Топузов

Додаток 2 до рішення районної ради

від 04.08.2015 № 6/44-547

Зміни до розділу 11 « Фінансове забезпечення заходів» Програми

економічного і соціального розвитку Першотравневого району на 2015 рік

№ п/п

Розділ

Кіль

кість захо

дів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів

Держ бюд

жет

Місцевий бюджет

Під

при

ємств

Інші дже

рела

Обл

бюд

жет

Бюд

жет району

Викласти в новій редакції розділ 11 «Фінансове забезпечення заходів Програми»

3.2.

Зайнятість населення та ринок праці,

5

374,0

0

0

35,0

17,0

322,0

3.3.

Доходи населення та заробітна плата

6

 

 

3.4

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

11

0

0

0

0

0

0

3.5.

Соціальний захист населення

19

32521,9

31534,5

721,2

241,2

0

25,0

3.6.

Охорона здоров’я населення

20

716,0

114,0

268,0

334,0

3.7.

Освіта

20

4952,1

1300,0

3542,1

110,0

3.8.

Підтримка сім’ї, дітей і молоді

6

612,5

597,5

15,0

3.9.

Захист дітей

7

488,7

473,7

15,0

3.100.5.

Культура

19

357,9

6,0

201,5

46,0

104,4

3.11.

Фізичне виховання та спорті

7

1074,5

0

0

512,5

0

562,0

3.12

Розвиток туризму і курортів

6

391,0

0

0

262,0

46,0

83,0

3.13

Захист прав і свобод, забезпечення законності та правопорядку

18

90,0

90,0

3.14

Охорона навколишнього природного середовища

11

7407,2

4850,0

1847,2

710,0

3.15

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

7

463,0

300,0

0

30,0

133,0

0

4.2.

Розвиток підприємництва

25

308,3

23,3

285,0

4.3.

Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів

10

3161,8

953,3

2208,5

4.4

Інвестиційна діяльність

35

78176,82

10858,09

23311,9

6946,83

110,0

36950,0

4.5

Розвиток земельних відносин

8

1737,8

0,3

0

495,0

742,5

500,0

5.1

Енергозабезпечення

0

 

 

 

5.2

Енергозбереження

5

1749,5

849,5

900,0

5.4.1

Сільське господарство

12

101725

101725

 

5.5

Розвиток сфери послуг

9

20,5

10,5

10,0

5.6

Транспортньо- дорожний комплекс

0

 

 

 

 

 

5.7

Зв’язок

0

 

 

 

 

 

5.8

Житлове будівництво

0

 

 

 

 

 

5.9

Житлово-комунальне господарство

33

13889,8

5051,7

6833,6

1276,0

728,5

5.10.

Використання мінерально-сировинних ресурсів

1

55

55

 

5.11.

Утилізація та переробка відходів

1

819

 

819

6.0

Формування конкурентного середовища

5

0

0

0

0

0

0

7.0

Впровадження заходів територіального планування

3

691,8

691,8

 

 

 

Всього

309

251784,12

48218,29

30303,1

24490,33

107214,5

41557,9

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки

райдержадміністрації В.І.Смолій

 

Додаток 1 до рішення районної ради

від 04.08.2015 № 6/44-547

Доповнення до розділу 4.4. «Інвестиційна діяльність» Програми економічного і соціального розвитку Першотравневого району

Найменування замовників

та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким затверджена ПКД

Рік початку і закін-чення

Всього

за кош-

торисом

 

 

 

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

Виконано

з початку будівництва станом на

01.01.2015 (очік.)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

% будівельної готовності

на 01.01.2015

Залишок

за кошто-

рисом

на 01.01.

2015

*)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

 

Пропозиції на 2015 рік

капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

 

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держав-

ного бюджету (вклю-чаючи

екофонд)

суб- венції

з держав-ного бюджету місцевим

кошти обласно-

го бюд-жету

(вклю-чаючи екофонд)

кошти міськ

(рай) бюд-жету

(вклю-чаючи еко-фонд)

власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій

кредити банків та інші

позики

(крім

бюджет-

них)

Кош- ти іно-земних інвес-торів

Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній

Кошти населеня на будів-ництво власних квартир

Кошти інди-відуа-льних не-довни-ків

Інші

джере-ла фі-нансу-

вання

(вка-зати

які)

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг капітальних інвестицій – всього викласти в новій редакції

(всього заходів 35)

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

78176,82

 

 

10858,09

 

 

 

23311,9

 

6946,83

 

110,0

 

 

 

 

 

35050

 

 

1900,0

у тому числі:

Доповнити розділ 4.4. «Інвестиційна діяльність» наступними заходами:

Розробка проектно-кошторисної документації по проектам, що фінансуватимуться за рахунок

міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб

Всього доповнено 5 заходів

2063,22

1856,89

 

206,33

 

Розробка проек-тної документації для проекту «Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будів-лі ДНЗ №5 «Ластівка с. Комишувате Першотравневого району»

2015

294,37

0

0

294,37

294,37

264,93

29,44

 

Розробка проект-тної документації до проекту "Капітальний ре-монт (термомоде-рнізація) будівлі Першотравневої ЦРЛ"

 

2015

697,58

0

0

697,58

697,58

627,82

69,76

 

Розробка проект-тної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будівлі Урзуф-ської амбулаторії загальної прак-тики-сімейної медицини КЗ «Першотравневий Центр первинної медико-санітарної допомоги "

 

2015

294,37

0

0

294,37

294,37

264,93

29,44

 

 

Розробка прое-ктної документ-тації до проекту "Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будівлі Мангу-шської амбула-торії КЗ «Першо-травневий Центр первинної меди-ко-санітарної допомоги»

 

2015

371,39

0

0

371,39

371,39

334,25

37,14

 

 

 

 

 

 

Розробка проек-тної документації до проекту "Капітальний ремонт будівлі за адресою смт. Мангуш, вул. Поштова, 22 для медичних праців-ників-переселенців"

 

2015

405,51

0

0

405,51

405,51

364,96

40,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки райдержадміністрації В.І.Смолій


Про внесення змін до рішення  районної ради від 27.03.2013   № 6/21-309 «Про затвердження  цільової комплексної  програми  «Розвиток  культури  у Першотравневому  районі на 2013-2017 роки»

  № 6/44-548 від 04.08.2015

        У зв’язку з уточненням  обсягів фінансування  заходів, передбачених розділом  7.5.12 Цільової комплексної програми  «Розвиток  культури у Першотравневому районі на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням  районної  ради від 27.03.2015  року № 6/21-309 та  керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до заходів щодо забезпечення завдань Цільової комплексної програми  «Розвиток  культури у Першотравневому районі на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням  районної ради  від 27.03.2015 року № 6/21-309   у розділ 7.5.12 та  викласти у новій редакції (додається).

Голова   районної   ради                                                                                   В.Г.Топузов

                                                                                                            Додаток до рішення

                                                                                                            районної ради

                                                                                                            від 04.08.2015 № 6/44-548

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань цільової комплексної

програми  «Розвиток  культури у Першотравневому

районі на 2013-2017 роки»

 

 

Зміст заходу

 

 

Виконавці

 

Строк

виконання

Прогнозований обсяг фінансування тис.грн.

в т.ч. за рахунок

обласного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел

                      1

2

3

4

5

 

П.7.5.12 викласти в новій редакції

7.5.12. Продовжити проведення традиційних, обрядових, мистецьких  та народно-побутових свят:  свято врожаю /обжинки/, проводи молоді до лав Армії України, свято Івана Купали, День захисту дітей, 8 березня, День Перемоги, свята за професіями/медичних працівників, працівників торгівлі, комунальних підприємств, сільського господарства, міліції та ін./, фестивалі української пісні, заходи, присвячені державним святам: День Конституції День Незалежності, ,  Новорічні свята, Щедрий вечір тощо.

- щорічного конкурсу професійної майстерності працівників культури „Культпрацівник року. Обличчя культури”

Відділ культури і туризму, заклади культури

2013

2014

2015

2016

2017

 

10,0

10,0

80,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

10,0

15,0

Всього сума змін:

 

 

 

80,0

20,0

Начальник відділу культури

і туризму райдержадміністрації                                         Н.М. Тосхопаран


О приеме имущества ДП «ИЛЬИЧ-АГРО ДОНБАСС» ПАО «ММК ИМ.  ИЛЬИЧА» в общую собственность территориальных громад  сел, поселков, находящуюся в управлении районного совета

№ 6/44-549 от 04.08.2015

Рассмотрев ходатайство ДП «ИЛЬИЧ-АГРО ДОНБАСС» ПАО «ММК ИМ.ИЛЬИЧА» от 24.07.2015г. № 120Д/970 о безвозмездной передаче имущества ДП «ИЛЬИЧ-АГРО ДОНБАСС» ПАО «ММК ИМ.ИЛЬИЧА» в общую собственность территориальных громад, сел, поселков, находящуюся в управлении Першотравневого районного совета, руководствуясь Законом Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», ст. ст. 43, 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:

1. Принять из собственности ДП «ИЛЬИЧ-АГРО ДОНБАСС» ПАО «ММК ИМ.ИЛЬИЧА» в общую собственность территориальных громад, сел, поселков, находящуюся в управлении районного совета, и закрепить на праве  хозяйственного ведения за Коммунальным учреждением «Першотравневый районный Дом культуры»:

-         Автобус ПАЗ 4234, 2005 года выпуска, объем двигателя 4750 куб.см., государственный номер АН 1535 ВХ, шасси (кузов, рама) № VIN-X1M42340050001226, остаточная стоимость 245,68 грн.

2. Создать комиссию по приему – передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения,  в составе согласно приложению.

3. Комиссии оформить акт приема-передачи в установленном порядке и предоставить на утверждение председателю районного совета               Топузову В.Г.

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно–коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи, топливно – энергетическим ресурсам, развитию курортной зоны побережья Азовского моря и экологии (Алимов), заместителя председателя районного совета Олефир С.В.

 

Председатель районного совета                           В.Г.Топузов